Visie & Missie

Visie

Om ons kinders in totaliteit op te voed en te begelei tot gebalanseerde volwassenes, wat as diensbare lede van ons samelewing en as goed aangepaste burgers van ons land, hulle plek in Suid-Afrika sal kan volstaan. As ‘n seël van dié taak gaan personeel en ouers, as vennote hande vat tot voordeel van ons skool in die algemeen en elke kind in die besonder. Ons sien ons skool, nie alleen as deel van tegniese skole nie, maar ook as onderwysgemeenskap, as leier en handhawer van hoë standaarde.

Missie

Om ons visie te kan verwesenlik, stel ons die volgende as ons skool se missie:

  1. Die vestiging van ‘n goed gemotiveerde onderwyskorps wat maksimaal ontwikkel en benut word en wat deur middel van goeie menseverhoudings en kommunikasie effektief kan funksioneer.
  2. Die skep van ‘n dinamiese onderwysprogram, waarbinne die leerders ruim geleentheid gebied word om kreatief en innoverend te ontwikkel.
  3. Die bevordering van voortdurende ouerbelangstelling en betrokkenheid in alle fasette van die skool deur middel van goeie kommunikasie en die uitbou van ‘n gesonde vennootskap.
  4. Die skep van ‘n skoolomgewing waarin elke leerder sy/haar potensiaal op akademiese, sosiale-, sport-, leierskap- en godsdienstige terreine kan ontwikkel.
  5. Om wedersydse betrokkenheid tussen die skool en die privaatsektor tot voordeel van ons kinders te handhaaf.
  6. Deur die uitleef van ons leuse : “Labor Omnia Vincit” (Arbeid Oorwin Alles)

SKOOLWAPEN

LEUSE : Kernspreuk van die Pietersburgse Munisipalitiet, wat Tom Naudé as leuse gekry het.

LABOR OMNIA VINCIT

(Werk oorwin alles)

Die skoolkenteken is gebasseer op die Naudé – familiewapen.

Menu